มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

...
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ แก้ปัญหาได้ตาเกณฑ์

นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

...
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย

นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย