สารผู้บริหาร

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2454 ในบริเวณวัดศรีทวี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบรรยายร่มรื่น เงียบสงบ มีความเหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม รอบรู้อาเซียน รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจภายใต้ทีมงานครูที่มีคุณภาพ พัฒนาสร้างสรรค์นักเรียน ให้เป็นคนดี เพื่อส่งต่อไปยังสถานศึกษาที่ระดับสูงกว่าตามความฝันของนักเรียน

  • สร้างสรรค์เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีคุณธรรมสู่สังคม
  • สร้างเด็กให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน
  • สร้างเด็กให้มีระเบียบวินัย สามารถดูแลตนเองและผู้อื่นได้

ในฐานะผู้บริหารสูงสุดมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในทีมงานและผู้ปกครองในการร่วมกันขับเคลื่อนให้โรงเรียนสู่ความสำเร็จต่อไป

นายสุจินต์ ดวงแก้ว

นายสุจินต์ ดวงแก้ว
รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

เด็กหญิงอริสา อ่อนแก้ว

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช