คณะผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

นายวุฒิชัย สุวรรณ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-รอการบันทึก-

นายสุจินต์ ดวงแก้ว

รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

การสร้างคนคือการสร้างชาติ...โรงเรียนเทศบาลวัดศรีขอมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับภาคีทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อไป…

นางสำรวย แก้วแกมทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

สร้างบุญ ทำความดี มีความสุข

นางสาวธนนันท์ เสน่หานุกูล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี