ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว
  • สัญลักษณ์ : พระบัว
  • อักษรย่อ : ท.ศท.
  • วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้รู้มีความรู้คู่คุณธรรม รอบรู้อาเซียน รักษ์ความเป็นไทย อยู่อย่างพอเพียง
  • ปรัชญา : วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน เป็นผู้พร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ
  • คำขวัญ : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาการสมวัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
  • อัตลักษณ์ : ไหว้สวย รวยยิ้ม
  • เอกลักษณ์ : คุณธรรมเด่น

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(หลักสูตร SMTE) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช