ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดศรีทวี ถนนศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา

เปิดสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2454 โดยท่านพระครูเหม เจติยานุรักษ์ (ห้องกิ้ม) เจ้าอาวาสวัดศรีทวี (วัดท่ามอญ) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีการอบรมศีลธรรมเป็นหลัก ให้พระภิกษุจุฬรัตนะรัต เป็นครูคนแรก เป็นผู้สอน โดยจ่ายเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาส เดือนละ 4 – 10 บาท บำรุงการจัดการศึกษา ใช้โรงเก็บเรือของวัดเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาปี 2459 ลูกหลานของแม่ปู่เหนี่ยว เช่น ลูกหลานจากตระกูลบวร, รัตนรัตน์ , ตระกูลลิมปิชาติ บริจาคเงินสร้างอาคารเรียน และให้ชื่อว่า อาคารแม่ปูเหนี่ยว มี 2 ชั้น 4 ห้องเรียน และแต่งตั้งพระภิกษุจุฬ รัตนรัตน์ เป็นครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

เด็กชาย ฐานพัฒน์ ขุนพิบูลย์

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โครงการห้องเรียนพิเศษ(หลักสูตร SMTE) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

เด็กหญิงสุภาวิดา ปานบุตร

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

เด็กชายเดชาธร ฤทธิ์บรรเจิด

สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช