จำนวนนักเรียน 376 คน

นักเรียนทั้งหมด

เด็กหญิงอาริชญาณ์ นารถกลับ

เด็กหญิงอัสวา บางกรัก

เด็กหญิงสิริกัลยา สิงห์หล

เด็กหญิงสรัลรัตน์ พรหมเกิด

เด็กหญิงมาติกา ร่มเย็น

เด็กหญิงมณีกานต์ แก้วประชุม

เด็กหญิงนงนุช จันทคาม

เด็กหญิงธีริศรา ทองสง

เด็กหญิงเทียนวิเศษ คงเมือง

เด็กหญิงซันนี่ กระมล

เด็กหญิงกวินทิพย์ ชุมพลพักดี

เด็กชายสุชาพงศ์ โฉมชู