จำนวนนักเรียน 309 คน

นักเรียนทั้งหมด

เด็กหญิงณัฐณิชา รัฐสวัสดิ์

เด็กหญิงชนากานต์ หนูช่วย

เด็กหญิงจีรวรรณ เสนาสนะ

เด็กชายอรรถกร ตั้งสุวรรณมณี

เด็กชายอนุภัทร ทองคำมาก

เด็กชายศรัณ ฤทธิรงค์

เด็กชายวุฒิชัย ทองหวาน

เด็กชายวรรณฤทธิ์ โอฬาร์ชน

เด็กชายรัชชานนท์ ทองสุข

เด็กชายภูมิภัทร ชูประสูตร

เด็กชายพัสกร การนิล

เด็กชายปิยังกูร จิตคาม