ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุจิตร ศรีสมโภชน์

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ความดีย่อมอยู่เหนือสิ่งอื่นใด

นางมาลียา ระวังวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

อยู่ด้วยใจที่เป็นสุขก็จะพบกับควมสุขที่จริง

นางสาวจันทร์เพ็ญ อัมพรวัฒนพงศ์

ครู (คศ.1)

ใจบันดาลแรง...พลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น จะเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวถึงฝัน