ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกรุณา เกียรติเสรีกุล

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

มุ่งหวัง ตั้งใจ ทำให้สำเร็จ

นางสาวรุ่งนภา นิระบาล

ครูชำนาญการ (คศ.2)

คิดดี ทำดี มีคุณธรรม รู้จักพอเพียง

นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน

ครูชำนาญการ พิเศษ(คศ.3)

ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจลงมือทำ

นายชนะศักดิ์ บัวเ็ชร์

ครูชำนาญการ (คศ.2)

Do what you love. Love what you do. ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

นางสาวสิริจรรยา คงดี

ครูชำนาญการ (คศ.2)

ทุกชีวิตมีค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์