ครู สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอมรรัตน์ โชติรักษ์

หัวหน้าสายชั้น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ทุกอย่างทำด้วยใจ ก้าวเดินด้วยความมั่นคง

นางนภัสสร บุตรเลี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

เราเลือกทำบางอย่างได้ แต่เรายอมทำทุกอย่างไม่ได้

นางสาวฐิติมา โสนารถ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

-รอการบันทึก-

นางสาวจิระพันธ์ ขาวยิน

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน

นายพศวีร์ จันทวี

ลูกจ้าง

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้างหนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาข้างหนึ่งจะก้าวต่อไปในอนาคต