จำนวนนักเรียน 42 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กหญิงศศิภรณ์ ชูช่วย

เด็กหญิงเพ็ชร์นรินทร์ สังกษี

เด็กหญิงพีรพรรณ ภูมี

เด็กหญิงพายพรรณวรา คงเมือง

เด็กหญิงปิ่นกมล แซ่ยี่

เด็กชายอนุศักดิ์ ทันตะยะกิจ

เด็กชายสุพัฒณ์ ไชยสาร

เด็กชายสุเทพ จันทร

เด็กชายศักดาวุธ ลิ่มถาวร

เด็กชายรังสรรค์ รัตนพันธ์

เด็กชายภัทรชัย บรรจง

เด็กชายนฤเบศร์ ด้วงแก้ว