จำนวนนักเรียน 58 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เด็กหญิงสุชาดา เทพเสนา

เด็กหญิงวรรณรสา ญาณรัตน์

เด็กหญิงลักษมี เหล็กเพ็ชร์

เด็กหญิงฟิรดาว ไชยประสิทธิ์

เด็กหญิงนรากร ละมุลตรี

เด็กหญิงธนพร ปราบปัญจะ

เด็กหญิงธนพร สุขกิจ

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พินทอง

เด็กหญิงจันทร์ทิมา คงถาวร

เด็กหญิงกุลนาถ โอราศาสตร์

เด็กหญิงกองขวัญ จิตต์มโน

เด็กหญิงกรกนก ขบวนพล