จำนวนนักเรียน 35 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เด็กชายศักรินทร์ เจริญรัก

เด็กหญิงอาทิตยา สิงหพงศ์

เด็กหญิงอลิซา รักซ้อน

เด็กหญิงรติกานต์ สิงหพงศ์

เด็กหญิงเบญจมาศ ลิ่มถาวร

เด็กหญิงธัญชนก พวงทอง

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ นวลแก้ว

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วประดิษฐ์

เด็กชายอภิสร ถาวงษ์กลาง

เด็กชายวาณิชย์ เสวีพงศ์

เด็กชายปริญญา สุมาลี

เด็กชายประเสริฐศักดิ์ ชาลี