จำนวนนักเรียน 51 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เด็กหญิงอุษามณี เลขมาศ

เด็กหญิงอริสา มาลากาญจน์

เด็กหญิงศศิวิมล ไทยราช

เด็กหญิงพรพิมล ทองคำ

เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนอุบล

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เจสา

เด็กหญิงชมพู่แพร อักษรทอง

เด็กหญิงกันติชา ชัชวาลรัตน์

เด็กชายอภิรพัฒน์ รวมพงศ์

เด็กชายสุรเชษฐ์ คหะวงษ์

เด็กชายสานิต เสวีพงศ์

เด็กชายสรวิชญ์ ขุนไชยการ