จำนวนนักเรียน 36 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เด็กหญิงรุ่งนภา เจษฎารมย์

เด็กหญิงพรสวรรค์ ชนะชัย

เด็กหญิงบุญยธิดา สุบรรณ

เด็กหญิงนลิน จิตต์มโน

เด็กชายสิงขรณ์ ไพศาล

เด็กชายรนณะกลด หนูเส้ง

เด็กชายภูมินทร์ สิงดิพงค์

เด็กชายพรชัย ทองคำ

เด็กชายพงศกร สิงตรีพงษ์

เด็กชายปิติกร จิตคาม

เด็กชายนฤนาจ คหะวงษ์

เด็กชายธีรภัทร ดวงแจ่ม