จำนวนนักเรียน 63 คน

ระดับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงอภิรดี รวมพงศ์

เด็กหญิงพรชิตา ภูมิพัฒน์

เด็กหญิงปุญญาพร ทองปาน

เด็กหญิงเบญจวรรณ ลิ่มถาวร

เด็กหญิงบุญศิริ สุมาลี

เด็กหญิงนิตญา รวมพร้อม

เด็กหญิงณัฏฐณิชา แซ่เฮ่า

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อยู่เย็น

เด็กหญิงจิตตนา เสวีพงศ์

เด็กหญิงเกศรินทร์ คุ้มวงศ์

เด็กหญิงกาญนรินทร์ ขบวนพล

เด็กชายอรรถพล นภาเพ็ญ