เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

เครื่องแบบนักเรียน

วันจันทร์และอังคาร

เครื่องแบบพละศึกษา

วันพุธ

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

วันพฤหัสบดี

เครื่องแบบพุทธจริยา

วันศุกร์

นักเรียน

ห้องเรียน

คณะครู

ข่าวสาร

Hero of Sritawee

คนเก่งศรีทวี